• ออกแบบ และวางรูประบบบัญชี

 • ออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารสำหรับระบบงานบัญชีและสำนักงาน

 • รับทำบัญชี และรับทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ถาวร, และการคำนวณบัญชีต้นทุน

 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

 • วิเคราะห์ และให้คำแนะนำสำหรับตัวเลขทางการบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารให้แก่บริษัทฯ และห้างฯ

 • วิเคราะห์โครงการ และวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน

 • จัดทำบัญชี STOCK สินค้า ให้แก่บริษัทฯ และห้างฯ

 • รับยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร

 • จัดการฝึกอบรมบุคลากร พนักงาน ลูกจ้างในด้านการบัญชี ด้านการตลาดและการขาย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และงานปฏิบัติการอื่นๆ

 • บริการจัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี

 • บริการ จัดทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี

 • บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ

 • ยื่นภาษีอากร และรับเป็นที่ปรีกษาด้านบัญชี ภาษีต่างๆ

 • บริการยื่นขอจัดทำประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง ยื่นแบบรายเดือน

 • วางแผนบัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้อง ประหยัด และเป็นทียอมรับของกรมสรรพากร

 • จัดผังบัญชี วางระบบบัญชีและวาง Job descriptions ให้แก่ผ่ายบัญชีในกิจการของท่าน