• ออกแบบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTRAL) ให้กับองค์กร

  • ให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี (AUDIT PLAN) ให้แก่องค์กร

  • จัดทีมเข้าทำการตรวจสอบภายในประจำปี หรือเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์กร ในลักษณะ OUTSOURSING

  • ให้คำปรึกษาและนำวิธี และเทคนิคการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร

  • เข้าร่วมหรือจัดทีมบุคคลากร เข้าร่วมในการตรวจสอบภายใน ในบางกรณีที่จำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากองค์กร

  • เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้า ประจำปีขององค์กร และเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งคราว

  • ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่องค์กร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอยู่เสมอ